E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

„Sirmium Steel“ elektrifikacija


Kodar Energomontaža je kompleksan projekat izvela u rekordno kratkom vremenskom roku, čime je omogućila priključenje fabrike “Sirmium Steel” na energetsku mrežu i njeno puštanje u pogon.

Izgrađen je DV 110KV TS Sremska Mitrovica 2- TS Sirmium Steel, koji je, iako kratak u dužini, predstavljao zahtevan izvođački posao pre svega zbog mnogobrojne infrastrukture sa kojima ukršta (autoput Beograd- Zagreb, međunarodna pruga, tri 110 kV dalekovoda, brojni distributivni vodovi).

Izgrađena je kompletno nova trafostanica 110/20/6 kV sa dva energetska transformatora. U okviru izgradnje trafostanice urađena je i kompenzacija reaktivne energije, ugradjom reaktora specijalne konstrukcije.

Kodar Energomontaža je projektovala i izvela i elektroenergetske i telekomunikacione instalacije za kompletan fabrički kompleks.

Čelično-rešetkasti stubovi su proizvedeni u Kodar Energomontaži ad Beograd.

Neke od ključnih tehničkih karakteristika:

  • Dalekovod 110 kV dužine 6 km
  • TS 110/20/6 kV TS “Sirmium Steel”
  • srednje naponske, nisko naponske i telekomunikacione instalacije u fabričkom kompleksu

 

Klijent: Sirmium Steel

Status: Završen 2010.

0