E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

Kablovski vod Nikšić - Kličevo


Kodar Energomontaža je izvršila projektovanje, polaganje 110kV kablovskog voda kroz gradsku sredinu u dužini trase od 3.875 km, sa opremom za temperaturni nadzor kablovskog voda i podzemnim optičkim kablom za diferencijalnu zaštitu, zamenu postojećeg ormara zaštite i upravljanja u TS “Nikšić 1”, kao i ugradnja novog u TS “Kličevo”, zajedno sa ispitivanjima u puštanjem u rad, kao i ugradnju, parametrisanje i puštanje u rad DTS sistema.

Izgradnjom predmetnog kablovskog voda ostvareno je povezivanje novoizgrađenje trafostanice TS 110/10 kV Kličevo na prenosnu mrežu, čime su stečeni uslovi za sigurnije i pouzdanije snabdevanje električnom energijom područja Nikšića, povezivanje VE Krnovo sa prenosnom mrežom, smanjenje gubitaka u prenosnoj i distributivnoj mreži, itd.

Neke od ključnih tehničkih karakteristika:

  • 110 kV kablovski vod sa integrisanim DTS sistemom (kabl Al XLPE 1000/150 mm2 sa integrisanim optičkim vlaknima za toplotni monitoring).
  • Isporuka, zamena i puštanje u rad 10 ormara zaštite i upravljanja
  • 9 kablovskih spojnica
  • 6 jednopolnih visokonaponskih kablovskih završnica
  • proizvodnja, ugradnja i puštanje u rad ormana upravljanja i zaštite u poljima 110kV u TS „Kličevo“ i TS „Nikšić 1“

 

Klijent: CGES

Status: Završen 2017.

0