Vesti - slika
E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

Trafo Stanica Nevesinje

21. Mart 2019.

Situacija u napajanju električnom energijom lokalnih potrošača pre rekonstrukcije TS „Nevesinje“ je bila izuzetno kompleksna i veoma otežana. Dodatno, pre rekonstrukcije ovo je bio radijalno napajan objekat, sa vrlo ograničenom mogućnošću rezerviranja napajanja lokalnog konzuma.

„Imajući u vidu nepostojanje alternativnog napajanja potrošača električnom energijom, zahtev Investitora (kompanije „Elektroprenos BIH“) je bio da radovi u najvećoj meri moraju da budu izvedeni u neposrednoj blizini napona. To je od naše kompanije zahtevalo odličnu organizaciju internih službi, striktnu primenu svih odredbi o bezbednosti i zaštiti na radu, ali i vrhunsku koordinaciju sa predstavnicima Investitora.

Kao rezultat, rekonstrukcija navedene transformatorske stanice je izvedena uz minimalne prekide u napajanju potrošača električnom energijom, koji se agregirano, na nivou celokupnog projekta, mere u satima. Značajni aspekt realizacije ovog projekta je i pribavljanje svih neophodnih dozvola (uključujući i građevinsku i upotrebnu, koje su obezbeđene u ime Investitora), što je, zahvaljujući sopstvenim resursima naše kompanije, postignuto u ugovorenom roku – prenosi Aleksandar Nikolić, rukovodilac projekta.

U okviru realizacije ovog projekta, naša kompanija je izvela sledeće:

 • izradu kompletne projektne dokumentacije (idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog stanja);
 • isporuku kompletne opreme, što je, između ostalog, uključivalo:
  • kompletnu visokonaponsku opremu za četiri 110kV polja;
  • jedan energetski transformator 110/20/10kV, 20MVA;
  • 22 vazduhom izolovane ćelije 20kV;
 • sistem upravljanja i zaštite;
 • izvođenje kompletnih građevinskih i elektromontažnih radova, zaključno sa ispitivanjima i puštanjem u rad;
 • pribavljanje svih neophodnih odobrenja i dozvola, uključujući i upotrebnu dozvolu na ime investitora.
Trafo Stanica Nevesinje
0