Licence - slika
E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

Kodar Energomontaža poseduje veliki broj projektantskih i izvođačkih licenci izdatih od strane nadležnih institucija zemalja u kojima poslujemo. Te licence su dokaz da ispunjavamo sve neophodne uslove za rad, kako na malim projektanskim zadacima tako i na kompleksnim, višegodišnjim EPC, telekomunikacionim, energetskim i infrastrukturnim projektima.

Licence koje imamo svrstavaju nas u red kvalifikovanih, relevantnih i kvalitetnih izvođača projekata u svim zemljama u kojima poslujemo.

 • ISO Sertifikate: ISO9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001 i ISO 50001.
 • Licence za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata:

  P061E1/I061E1 – projekti i građenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona elektroenrgetskih vodova napona 110 i više kV;

  P062E1/I062E1 – projekti i građenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV;

  P111E3/ I111E3 – projekti i građenje telekomunikacionih mreža i sistema za objekte visokogradnje na aerodromskom kompleksu (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze – hangare, objekte infrastructure, i objekte za radio – navigacionu opremu);

  P150E3/ I150E3 – projekti i građenje objekata elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji su od međunarodnog ili magistralnog značaja;

  P151E3/ I151E3 – projekti i građenje objekata elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave;

  P203G1/I203G1 – projekti i građenje građevinskih konstrukcija za objekte preko 50m visine;
 • Licenca za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata visokogradnje