Proizvodi i usluge

Kodar Inženjering je vodeća kompanija na prostoru Jugoistočne Evrope u pružanju usluga u telekomunikacijama po principu ključ u ruke u svim fazama životnog veka telekomunikacione mreže:

Priprema i planiranje

   - Planiranje mrežne arhitekture
   - Inicijalno planiranje pokrivenosti i radio planiranje
   - Akvizicija lokacija i zakonska regulativa

Projektovanje

   - Projektovanje telekomunikacionih sistema
   - Projektovanje sistema prenosa
   - Projektovanje telekomunikacionih objekata 

Izgradnja

   - Proizvodnja metalnih konstrukcija za telekomunikacione objekte
   - Građevinski i elektroenergetski radovi na telekomunikacionim objektima
   - Instalacija telekomunikacione opreme
   - Puštanje u rad (commissioning) i integracija telekomunikacione opreme

Održavanje

   - Preventivno održavaje
   - Korektivno održavanje

Monitoring i optimizacija

   - Praćenje mrežnih performansi (KPI-eva)
   - Drive testovi i post-procesiranje rezultata
   - Analiza i optimizovanje radio parametara

Modernizacija

   - Realizovanje svih segmenata projekta modernizacije po sistemu ključ u ruke:
  a.) Planiranje i organizacija kompletnog projekta modernizacije 
  b.) Hardverska realizacija: site survey, site design, logistika, instalacija, comissioning, provera servisa, troubleshooting
  c.) Softverska realizacija: mapiranje parametara, priprema cell skripti, O&M podrška, drive testovi, monitoring, optimizacija
   - Obezbeđivanje minimalnog uticaja na performanse mreže i korisničko iskustvo u toku projekta

Softverska rešenja i usluge

   - Analiza, poboljšanje i automatizacija poslovnih i tehnoloških procesa
   - Razvoj specijalizovanih softverskih alata i informacionih sistema
   - Usluge integracije, prilagođavanja i podrške

Projektovanje

Osnovna delatnost Odeljenja za projektovanje u okviru Kodar inženjeringa predstavlja projektovanje telekomunikacionih objekata i to:

  - celokupnih telekomunkacionih objekata što uključuje arhitektosko-građevinske, elektoenergetske imašinske izrade projekata, po sistemu ključ u ruke
  - projektovanje antenskih konstrukcija i nosača antena

U sklopu Odeljenja za projektovanje postoji i odeljenje koje se bavi projektovanjem elektroenergetskih i signalno-telekomunikacionih instalacija za objekte drugih namena, kao što su:

  - stambeni objekti
  - robne kuće
  - banke
  - sportske hale
  - bolnice
  - benzinske pumpe, i dr.

U okviru elektroenergetskih instalacija obuhvaćeni su svi sistemi mrežnog i alternativnog napajanja, sistemi automatike i motornih pogona, uključujući i sistem centralnog nadzora i upravljanja.

U okviru signalno-telekomunikacionih instalacija obuhvaćeni su svi sistemi slabih struja, kao što su sistemi automatske detekcije i dojave požara, video nadzora, računarsko-telefonskih mreža, interfona, ozvučenja, kontrole pristupa, evidencije radnog vremena i dr.

IZGRADNJA

Kodar inženjering nudi usluge instalacije i servisa telekomunikacione opreme, uređaja i tehnologije najpoznatijih svetskih proizvođača i to:

  - GSM, EDGE, UMTS, LTE, – Ericsson, Huawei, ZTE, NSN, Alcatel, Siemens
  - ADSL DSLAM/MSAN, Core – Ericsson, Huawei, Intracom
  - WiMax/WiFi – Axxelera BS, Alvarion BS, Nortel BS, Intracom
  - SDH/PDH/IP MW - Ericsson, Nera, Bosch, NEC, Siemens, NSN, Marconi, Ceragon, Imtel, Intracom
  - Voltage systems, battery stand-by supply – Eltec, Emerson, EW, Power one
  - Antenna systems - RFS, Kathrein, Andrew, Fimo
  - Cable systems for TV and Internet providers
  - RTV broadcasting Add drop Mux – Marconi, ECI, etc

Veliki broj uspešno obavljenih instalacija pomenute opreme, može se videti kroz dugoročan poslovni odnos koji održavamo sa našim partnerima kao i po velikom broju realizovanih poslovnih zadataka u proteklom period.

ODRŽAVANJE

Kao kompanija koja je poslovno orijentisana i fokusirana na zahteve svojih klijenata, u mogućnosti i obavezi smo da pružimo najveći stepen usluge koji se od nas zahteva. Zato smo spremni da u svakom trenutku, na bilo kom mestu pružimo usluge održavanja telekomunikacione opreme i telekomunikacionih objekata. O tome svedoči i naš koncept održavanja i raspoloživosti stručnih ekipa za intervenciju, tj. 365 dana x 7 dana u nedelji x 24 sata dnevno.

Bilo da se radi o nepristupačnim lokacijama, kvarovima izazvanim ekstremno lošim vremenskim uslovima ili poslovima koji zahtevaju momentalnu realizaciju bez obzira na vreme i mesto, stručne ekipe Kodar inženjeringa će se postarati da bilo koji od vaših zahteva bude realizovan u što kraćem roku.

MODERNIZACIJA

U oblasti mobilnih mreža smo apsolutni regionalni lider u projektima SWAPa tj. modernizacije mreža mobilnih operatera.Učestvovali smo u najvećem delu projekata modernizacije u regionu (Srbija, Crna Gora, Makedonija, Mađarska, Bosna i Hercegovina) kao glavni partner. Naše reference pokrivaju radove na kompletnoj pristupnoj mreži (bazne stanice i radio kontroleri), CORE opremi (HLR, MGW, SGSN, GGSN, ..), sistemu prenosa i sistemu napajanja.

Ovi projekti su po prirodi izuzetno organizaciono i tehnički kompleksni, i zahtevaju angažovanje značajnih ljudskih i materijalnih resursa.Naročitu težinuovoj vrsti projekata daje planiranje i obezbeđivanje minimalnog uticaja na performanse mreže i korisničko iskustvo u toku projekta, i mogućnost eventualnog gubitka servisa na različitim nivoima.

Kodar Inženjering pruža kompletnu uslugupo sistemu ključ u ruke, za sve segmente i faze realizacije projekta, uz obezbeđenje maksimalnog nivoa pouzdanosti:

  - Projekt menadžment

  - Planiranje i definisanje strategije swap-a

  - Tehničko rešenje realizacije po klasterima i pojedinim lokacijama

  - Zamena opreme, puštanje u rad i testiranje

  - Logistička i magacinska podrška

  - Intervencije i rešavanje problema u realnom vremenu

  - OMC podrška: priprema cell skripti, puštanje stanica u rad, rešavanje problema i monitoring

  - Drive testovi: Benchmarking, verifikacioni i acceptance testovi

  - Optimizacija: Transfer (mapiranje) parametara, optimizacija parametara, monitoring i obezbeđivanje 
zahtevanih performansi

RADIO PLANIRANJE I OPTIMIZACIJA

Kodar Inženjering zapošljava veliki broj inženjera sa zavidnim iskustvom u oblasti planiranja i optimizacije pristupnih mreža mobilne telefonije i prenosa podataka.

U cilju pružanja što kvalitetnije usluge krajnjim korisnicima, telekomunikaciona mreža mora biti pažljivo planirana i optimizovana. Istovremeno, troškove održavanja treba svesti na minimum. Takva mreža je cilj svakog operatera mobilne telefonije i prenosa podataka, jer garantuje postizanje dobrih poslovnih rezultata. U ovom kompleksnom procesu značajnu ulogu imaju drive testovi (DT), kojima se prikupljaju podaci o kvalitetu servisa direktno sa terena. Kombinujući podatke sa terena i sa mrežnih brojača, uz upotrebu odgovarajućih alata (post-processing), stručnjaci Kodar inženjeringa proračunavaju optimalne parametre mreže koji zadovoljavaju postavljene kriterijume. 

Optimizacija pristupne radio-mreže

Optimizacija pristupne mrežeo je kontinualni proces sa ciljem stalnog poboljšanja efikasnosti mreže. Mreža ćelijskog sistema se po svojoj definiciji prostire na velikoj teritoriji i pruža servise velikom broju korisnika, a broj parametara koji regulišu njenu funkciju ogroman. Bogato iskustvo sa projekata izgradnje i modernizacije radio mreža omogućilo je Kodar inženjeringu da razvije softverske alate koji značajno olakšavaju i ubrzavaju proces optimizacije, odnosno podešavanje parametara mreže na optimalne vrednosti. Ovi alati su prilagodljivi zahtevima različitih projekata kao i različitim proizvođačima opreme. U kombinaciji sa standardnim licenciranim alatima za planiranje i optimizaciju, partneri Kodar inženjeringa mogu očekivati visoko kvalitetnu uslugu.

Drive testovi

Drive testovi imaju ogroman značaj u procesu izgradnje (planiranja) i optimizacije mreže, jer daju realnu sliku mreže, viđenu iz ugla običnog korisnika.

DT scenario i rute se planiraju na osnovu zahteva projekta. DT scenario definiše servise koji se testiraju, kao i načine pristupa korisnika mreži. Po pravilu uvek se testiraju jedan ili vise servisa prenosa podataka i govora raspoređenih po pristupnim tehnologijama. Jedinstvena celina koja predstavlja DT rutu je najčešće klaster ćelija, pogotovo ako se radi o projektu modernizacije mreže. U cilju poređenja karakteristika stare i nove mreže neophodno je napraviti najmanje dva testa po istoj ruti pre i posle zamene telekomunikacione opreme. Takođe, uobičajeno je da se neposredno nakon zamene opreme uradi validacioni DT kako bi se u najkraćem roku otklonile eventualne nepravilnosti (npr. ukršteni sektori).

Nakon svakog završenog testa sledi obrada podataka i izrada odgovarajućeg izveštaja koji sadrži statistike i prikaz (mape) ključnih parametara mreže. Ovaj izveštaj služi operateru da detaljno sagleda karakteristike mreže iz perspektive korisnika

SOFTVERSKA REŠENJA I USLUGE

U cilju obezbeđivanja maksimalne efikasnosti i kvaliteta, razvojni tim Kodar Inženjeringa neprestano radi na usavršavanju i automatizaciji svih ključnih poslovnih i tehnoloških procesa, razvijajući različite informacione i softverske sisteme.

Razvijamo i specijalizovane alate za radio planiranje, optimizaciju i DT postprocessing, kojima smo obezbedili veliko povećanje kvaliteta i brzine realizovanja ovih usluga.

Takođe pružamo usluge lokalnog predstavljanja i tehničke / IT podrške proizvođačima softvera kao i usluge integracije i prilagođenja.

Kodar poseduje široku mrežu eksperata uključujući arhitekte softvera, rukovodioce projekata, Java i .NET developere, inženjere za testiranje, web dizajnere / programere i IT eksperte, i u mogućnosti smo da odgovorimo na svaki zahtev za razvojem namenskih softverskih rešenja i softverskim / konsultantskim uslugama.

Proizvodi i usluge
Projektovanje
IZGRADNJA
ODRŽAVANJE
MODERNIZACIJA
RADIO PLANIRANJE I OPTIMIZACIJA
SOFTVERSKA REŠENJA I USLUGE